Uručena Plaketa sa diplomom direktoru Feridu Čaluku


Povodom 15. aprila – Dana općine Kakanj i Dana Armije R BiH,održana je svečana sjednica Općinskog vijeća Kakanj na kojoj su dodijeljena petnaestoaprilska priznanja.

Najveće općinsko priznanje “Grb Općine Kakanj” dodijeljeno je načelniku Općine Kakanj Nerminu Mandri.

U obrazloženju za dodjelu Grba, između ostaloga, je rečeno: “U protekle 3 godine, na dužnosti načelnika Općine Kakanj, pokrenuo je brojne pozitivne procese u Kaknju. Kakanj je u značajnoj mjeri povećao budžet, kao i izdvajanja za podsticaje u poduzetništvu i poljoprivredi, izdvajanja za ekologiju, sport i kulturu. U protekle 3 godine Kakanj je postao sredina koja u BiH nudi najbolje pogodnosti za investicije. Izgrađeni su novi savremeni administrativni objekti, izvršena rekonstrukcija javnih objekata u kojima se pružaju usluge građanima, Kakanj je dobio nove, modernije i funkcionalnije saobraćajne i druge urbane konture. Sve to je realizirano bez kreditnih zaduženja. Uz sve to, u značajnoj mjeri je porastao naš zavičajni i domovinski ponos”.

„Plaketa sa diplomom“ je dodijeljena Feridu Čaluku – “KAKANJ PETROL”, zbog postignutih uspjeha u radu i rezultata rada koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini, a naročito u promociji i afirmaciji općine Kakanj.

Plaketa je dodijeljena i Alenu Delibašiću – ,”INTERAGRO”, zbog rezultata poslovanja koji su omogućili veću proizvodnju i pružanje usluga, zapošljavanje i ostvarenje značajnog rasta ekonomskih pokazatelja.

Suvadu Sačiću plaketa je dodijeljena posthumno zbog postignutih uspjeha u radu i rezultata rada firme ,,MEGATRAVEL“ koji su imali poseban značaj za razvoj općine i društva u cjelini.

„Zahvalnica“ je dodijeljena Elvedini Plasto zbog velikog doprinosa na području promocije i očuvanja bošnjačke tradicije i kulture, humanitarnog rada i međureligijske saradnje, Hajrudinu Zekiću, zbog velikog doprinosa u promociji afirmacije invalidskog sporta, kao i rehabilitacije osoba sa invaliditetom, Ivi Kovačeviću za veliki doprinos i angažman u povratku raseljenih lica, humanitarni rad, kao i izgradnju i jačanje međunacionalne i međuvjerske saradnje, Dževadu Begiću za nesebičan rad i zalaganje u oblasti i kulture, te svesrdno zalaganje u KUD ,,Fadil Dogdibegović-Dikan”, Neziru Čaluku za značajan doprinos u Odbrambeno-oslobodilačkom ratu ,,1992-1995“, kao i zbog humanitarnog rada i doprinosa u ostvarivanju ljudskih prava i sloboda čovjeka.

Share this post